I.v.m. corona is het Bollen planten en het ophangen van nestkasten anders georganiseerd dan gepland, zie de nieuwsberichten. Aanmelden als vrijwilliger kan altijd, gebruik daarvoor ons contactformulier!

=============================================================================================================================

De vereniging Vrienden van Vlietland in het kort

Bouwplannen in Vlietland

De Vereniging Vrienden van Vlietland (lid worden kan hier) is opgericht in januari 2005. Aanleiding waren de toenmalige bouwplannen in natuur- en recreatiegebied Vlietland: 120 recreatieappartementen en 102 vrijstaande bungalows plus bijbehorende voorzieningen. De eerste procedure bij de Raad van State in 2007 wonnen we, maar de tweede verloren we. Wel waren er in het oorspronkelijke ontwerp enige wijzigingen aangebracht: het appartementencomplex aan de recreatieplas werd van 4 naar 3 verdiepingen terug gebracht.
Ondermeer door de economische crisis is er nog geen start gemaakt met de bebouwing en is Vlietland tot op dit moment nog open en groen. Wel is afgelopen zomer een overeenkomst getekend.
Natuur- en recreatiegebied Vlietland

Gevaarlijk diepe Meeslouwerplas

Intussen speelden er nog veel meer zaken die de aandacht van de Vrienden van Vlietland vroegen. Zo was al sinds de jaren ‘80 bekend bij de Provincie Zuid Holland dat de Meeslouwerplas (de stille recreatieplas langs de Kniplaan) in het verleden veel te diep was “ontgrond”. Langs sommige oevers was er zelfs sprake van zeer onveilige situaties (instortingsgevaar, oeverval). Omwonenden voerden al sinds de jaren ‘90 actie tegen de Provincie om de oevers veilig te maken, maar vonden weinig gehoor.
Pas in 2006 werd het zogenaamde ‘verondiepingproject’ geïnitieerd door het ondertekenen van een samenwerkingsovereenkomst tussen diverse natuur- en milieuorganisaties in het gebied (waaronder natuurlijk de Vrienden van Vlietland) en Provincie Zuid-Holland / BAM. Dit resulteerde in de z.g. ‘Klankbordgroep’, waarbij de genoemde partijen via regelmatig overleg de stand van zaken en hun plannen met elkaar bespraken. Bestuurslid Sonja Noot vertegenwoordigde de vereniging in deze Klankbordgroep verbetering Vlietland.
In september 2009 was het dan eindelijk zo ver: de Provincie Zuid-Holland en BAM tekenden een overeenkomst voor het herstel van de oevers en de verbetering van de natuurwaarden in de Meeslouwerplas. De overeenkomst omvat – naast de nodige verontdiepingsverplichtingen – een ingrijpende herinrichting van de Meeslouwerplas, die de natuurontwikkeling en recreatieve mogelijkheden in het gebied sterk ten goede komen. De natuur- en milieuorganisaties, waaronder de Vrienden van Vlietland, werden daarbij via een z.g. ‘Derdenbeding’ juridisch partij in deze overeenkomst.
Helaas werd de Klankbordgroep in 2015 door PZH plotseling en eenzijdig opgeheven en was het overleg met provincie en BAM daarmee van de baan. De andere deelnemende partijen (Vrienden van Vlietland, Vogelwerkgroep Vlietland, Werkgroep Milieubeheer Leiden, Beheerscommissie Vogelplas Starrevaart) zetten het overleg tot op heden echter nog steeds voort en trekken intensief samen op bij kwesties die Vlietland betreffen.

Aanleg van de Rijnlandroute en geluidwerende voorzieningen

Ondertussen speelde er nog een andere serieuze bedreiging voor de kwaliteit van Vlietland, namelijk de voorgenomen aanleg van de Rijnland Route, ten noorden van het gebied. Ondanks alle protesten en procedures bij de Raad van State, wordt deze weg nu toch aangelegd.
Als consequentie daarvan wordt de A4 niet alleen richting Vlietland verlegd, maar ook nog eens van extra rijstroken voorzien. Daarmee wordt het oprichten van adequate geluidwerende voorzieningen – integraal onderdeel van de overeenkomst tussen PZH, BAM en de natuur- en milieuorganisaties – des te noodzakelijker. Het nakomen van die verplichting wordt echter al jarenlang door PZH getraineerd en was het officiële standpunt dat zulke voorzieningen er niet gaan komen. Een aarden walletje hier en daar en een aantal rustbanken met een hoge rugleuning, moesten volgens PZH zorgen voor enkele ‘geluidsluwe’ plekken. De Vereniging nam hier geen genoegen mee en bleef strijden voor adequate voorzieningen, zoals contractueel vastgelegd. Na een politieke strijd, juridisch ondersteunt middels crowdfunding, is PZH om en gaan de geluidswerende voorzieningen er komen.

Bouwplannen in de Duivenvoorde Corridor

Nog een verdere inkapseling van recreatiegebied Vlietland heeft de aandacht van de Vereniging Vrienden van Vlietland: namelijk de bebouwingsplannen voor de zogenaamde Duivenvoorde Corridor. Ooit werd er een plechtig pact gesloten tussen de gemeenten Leidschendam en Voorschoten. Daarin werd vastgesteld dat de Duivenvoorde Corridor open moest blijven als belangrijke verbindingszone tussen duinen, strand, zee en het Groene Hart. Helaas geeft de politiek niet thuis als het gaat om het nakomen van dit ‘pact’: voor diverse plaatsen in de strook tussen Leidschendam en Voorschoten liggen (woning)bouwplannen klaar. Omdat Vlietland aansluit op de Duivenvoorde Corridor hebben we ons aangesloten bij de groeperingen die deze bouwplannen willen tegenhouden, opdat de ‘Corridor’ open blijft. De bezwaarprocedure is inmiddels opgestart.