De vereniging Vrienden van Vlietland in het kort

Eerst de laatste nieuwsberichten

Bouwplannen in Vlietland

De Vereniging Vrienden van Vlietland (lid worden kan hier) is opgericht in januari 2005. Aanleiding waren de toenmalige bouwplannen voor recreatiewoningen in natuur- en recreatiegebied Vlietland. De eerste procedure bij de Raad van State in 2007 wonnen we, maar de tweede verloren we. Laatste stand van zaken: Het duurde nog 15 jaar, maar in de tweede helft van 2020 zijn diverse overeenkomsten getekend, waardoor de (inmiddels aangepaste) bouwplannen in 2021 dan toch een aanvang zullen nemen.

Natuur- en recreatiegebied Vlietland

 

Gevaarlijk diepe Meeslouwerplas

Al sinds de jaren 90 werd de Provincie Zuid Holland (PZH) gewaarschuwd: de Meeslouwerplas (de stille recreatieplas langs de Kniplaan) werd veel te diep “ontgrond”. Langs sommige oevers was er zelfs sprake van zeer onveilige situaties (instortingsgevaar, oeverval). Omwonenden en anderen die waarschuwden, vonden maar weinig gehoor. Pas in 2006 werd een zogenaamd ‘verontdiepingproject’ geïnitieerd. Er werd een samenwerkingsovereenkomst afgesloten door natuur- en milieuorganisaties in het gebied (waaronder natuurlijk de Vrienden van Vlietland) en Provincie Zuid-Holland / BAM. Die partijen voerden regelmatig overleg in de daarvoor opgerichte ‘Klankbordgroep’.

In september 2009 tekenden de Provincie Zuid-Holland, BAM en de gebiedspartijen een ‘Basisovereenkomst’, waarin het verontdiepen en herstellen van (de oevers van) de plas én de verbetering van allerlei natuurwaarden in de Meeslouwerplas werden geregeld. O.a. het oprichten van geluidswerende voorzieningen langs de A4. De Vrienden van Vlietland, werden daarbij via een z.g. ‘Derdenbeding’ juridisch partij in deze overeenkomst. In 2015 werd de Klankbordgroep door PZH plotseling en eenzijdig opgeheven. De andere partijen (Vrienden van Vlietland, Vogelwerkgroep Vlietland, Werkgroep Milieubeheer Leiden, Beheerscommissie Vogelplas Starrevaart) bleven samenwerken.

Laatste stand van zaken: Eind 2020 kon de Meeslouwerplas eindelijk weer veilig verklaard worden!

Geluidwerende voorzieningen

Behalve twee hoge fly-overs die op dit moment aan de noordkant van Vlietland verrijzen (aanleg van de Rijnlandroute), wordt de A4 in de toekomst niet alleen richting Vlietland verlegd, maar wordt de komende jaren ook nog eens van extra rijstroken voorzien. Het oprichten van adequate geluidwerende voorzieningen – bindende afspraak uit de Basisovereenkomst uit 2009! – werd echter jarenlang door PZH en BAM getraineerd. De Vereniging nam hier geen genoegen mee. Na een politieke strijd, juridisch ondersteund (middels crowdfunding) ging PZH in 2019 om. De geluidswerende voorzieningen gaan er nu tóch komen!

Laatste stand van zaken: De Vrienden en andere gebiedspartijen worden nu goed betrokken bij de voorbereidingen voor het plaatsen van schermen en grondwallen. In 2021 wordt gestart met de werkzaamheden, zo is de afspraak.

Water- en bodemkwaliteit in de Meeslouwerplas

N.a.v. de grondstort in de Meeslouwerplas door BAM ontstond zorg over de kwaliteit van die grond. Het overgrote deel bestond uit bagger. De mate van verontreiniging daarvan, roept vragen op. Veel blijft vooralsnog onduidelijk. Het is een heel ingewikkeld dossier, feiten en fictie lopen vaak door elkaar. De Vrienden trekken ook hier samen op met de andere gebiedspartijen. Onze persberichten trokken de aandacht van Follow the Money en Zembla, die -na onderzoek- er een uitzending aan wijdden en een artikel over publiceerden.

Laatste stand van zaken: Naar aanleiding van feitenmateriaal dat tot nu toe ‘boven water’ (!) is gekomen, willen de gebiedspartijen een degelijk onderzoek van de onderwaterbodem, zodat duidelijk wordt welke stoffen daar in het verleden zijn terecht gekomen.

Kappen met kappen!

In de zomer van 2019 werden de Vrienden opgeschrikt door een mededeling van PZH: het grootste deel van de bosvakken aan de westkant wordt in september geveld. Zwakke, slecht onderhouden of zieke bomen konden op bezoekers vallen. Na de massale kap, zouden nieuwe boompjes worden geplant.

We haalden alles uit de kast om deze nodeloze verwoesting (met jarenlange gevolgen!) te voorkomen. Er waren voldoende alternatieven, zo betoogden we. We begonnen in augustus zelfs een rechtszaak. Eind augustus kwam gelukkig het bericht dat de kapplannen voorlopig tóch stopgezet werden en dat overleg welkom was. Dat leidde tot een oplossing op maat: de gevaarlijke bomen langs paden en weiden werden gesnoeid, getopt en een aantal gerooid. Tot opluchting van velen staan er nu dus nog steeds veel fraaie, hoogopgeschoten bomen in Vlietland. Goed voor de luchtkwaliteit, de waterberging, de hittestress en -niet te vergeten- het welbevinden van de vele gebruikers van Vlietland!

Laatste stand van zaken: Binnenkort wordt -in samenspraak- gestart met plannen om het (soms sterk verwaarloosde) bos in verschillende fasen te verjongen. Het sparen van grote, gezonde bomen is voor de Vrienden daarbij een belangrijk uitgangspunt. Ook het werken aan meer soortenvariatie en een ecologische opbouw van het toekomstige bos wegen zwaar.

Biodiversiteit in Vlietland vergroten

In de zomer van 2020 stelde PZH budget beschikbaar voor een plan om de biodiversiteit in Vlietland te bevorderen. De Vrienden maken hier dankbaar gebruik van!

Laatste stand van zaken: Er zijn onlangs 12.000 bollen in de bosvakken gepoot en ruim 100 nestkasten geplaatst, beiden met veel hulp van enthousiaste vrijwilligers. Ook is er dit najaar een fraaie ijsvogelwand opgericht. In de eerste helft van 2021 wordt het laatste onderdeel uitgevoerd: het inzaaien van allerlei soorten kruiden- en bloemen, die aantrekkelijk zijn voor bijen, vlinders en andere insecten.