1 februari 2012 – Klankbordgroepvergadering

Tijdens deze bijeenkomst werd aandacht besteed aan allerlei onderwerpen, o.a. het plaatsen van camera’s bij de nieuwe ophaalbrug. De provincie is van mening dat het rendement daarvan niet opweegt tegen de kosten, maar de klankbordgroep kan zich niet vinden in deze redenering. Besloten is om nogmaals en met een ‘open mind’ in overleg te gaan.

Ook was er een presentatie over de Nota Bodembeheer, opgesteld door het hoogheemraadschap n.a.v. de verontdieping van de Meeslouwerplas en werd de voortgang van deze verontdieping toegelicht door de BAM. In 2011 is 114.180 kubieke meter grond aan de westkant van de plas middels stortkokers geplaatst; dat komt neer op ongeveer 15 scheepsladingen per week. Hoe het bodemprofiel er op dit moment uitziet, is onderwerp van onderzoek: de metingen zijn verricht, maar nog (net) niet beschikbaar. Zie voor meer informatie de website www.meeslouwerplas.nl. Overigens is donderdag 2 februari tijdelijk gestopt met de werkzaamheden i.v.m. de afspraak om, als de Vogelsplas dichtvriest, de Meeslouwerplas aan de vogels te laten.

Uitgebreid tijd werd besteed aan de meest actuele kwestie: de geluidwerende voorzieningen tussen de A4 en Vlietland / Vogelplas de Starrevaart. Het lijkt er op dat het politieke tij aan het keren is en dat er toch mogelijkheden komen tot een adequate aanpak van de geluid- en zichtoverlast die de A4 veroorzaakt. Blijkbaar hebben alle inspanningen de gemeenteraadleden overtuigd van de redenering dat er een belangrijke kans wordt gemist als de gemeente niet ingaat op het aanbod van de provincie om deze geluidwerende maatregelen te financieren en te onderhouden! De secretaris werd bedankt voor het indienen van een bezwaar tegen het niet ontvankelijk verklaren door de gemeente Leidschendam-Voorburg van de zienswijze door de leden van de Klankbordgroep. Deze actie leidde tot het alsnog kunnen inspreken over deze kwestie tijdens de commissievergadering op 23 januari.

Een laatste punt dat langskwam op deze vergadering was het communicatieproces met belangstellenden en bewoners. Overleg met bewoners die overlast vrezen van de geplande vogelkijkhut in het krekengebied heeft de lucht in dit opzicht wat opgeklaard: er is een bereidwillige houding om zoveel mogelijk rekening te houden met de bezwaren. Er wordt onderzocht of de hut wat verder van de bebouwing kan worden opgericht en of er mogelijkheden zijn om de toegang tot de hut anders in te plannen. De inloopmiddagen zijn succesvol: de belangstelling is groot. De laatste inloopmiddag werd o.a. bezocht door verontruste informatiezoekers over de plannen van BAM om (een deel van) de grondaanvoer via nieuw aan te leggen pijpleidingen te laten verlopen. Dit is echter nog onderwerp van onderzoek; definitieve plannen zijn nog in de maak.

Krekengebied Meeslouwerplas 25-5-2012

Krekengebied Meeslouwerplas 25-5-2012

Reacties gesloten.