13 februari 2017 – Reactie op provincie over herinrichting Meeslouwerplas

De reactie op de brief van de Provincie van 16 december 2016 over de stand van zaken wat betreft de herinrichting van de Meeslouwerplas en wat daarmee samenhangt (zoals de geluidwerende voorzieningen tussen de A4, Vlietland en de Vogelplas Starrevaart, de stabilisering van de oevers en de verondieping van de Meeslouwerplas, de aanleg van een Krekenplan, de verhoging van de natuurwaarden Vogelplas Starrevaart en de verhoging van de recreatie- en natuurwaarden van Vlietland).

Reactie op brief GS Herinrichting Meeslouwerplas

Reacties gesloten.