15 april 2013 – Verslag extra Klankbordgroepoverleg

Tijdens deze extra vergadering wordt gesproken over het onderzoekrapport van Deltaris naar de oeverveiligheid van de Meeslouwerplas. De Klankbordgroepleden hebben hier inmiddels kennis van kunnen nemen en zijn niet onder de indruk van de inhoud van het rapport. Er wordt daarin veel gesuggereerd, maar heel weinig onderbouwd, de gekozen formuleringen zijn voor velerlei uitleg vatbaar, (waardoor ze niets meer zeggen) en de gekozen aanpak wekt verbazing. Zo is bijvoorbeeld het onderzoek van Witteveen en Bos niet meegenomen. De klankbordgroep vindt dit rapport dan ook ongeschikt om conclusies uit te trekken, laat staan beslissingen op te funderen.

Vervolgens wordt gediscussieerd over de vraag of een nieuw onderzoek antwoord kan geven op vragen die al niet eerder door Fugro / Witteveen en Bos etc. zijn aangepakt. Is het mogelijk om onderzoek uit te voeren dat tot meer onderbouwde inschattingen leidt op de kans op oeverinstortingen en de gevolgen daarvan? Kunnen er op basis van bestaande -of te verkrijgen- gegevens onderscheidende kansberekeningen worden gemaakt? De twijfel is groot of nieuw onderzoek tot ‘hardere’ gegevens leidt dan in eerdere onderzoeken.

Afgesproken wordt dat er toch geprobeerd zal worden om d.m.v. (vervolg)onderzoek meer zekerheid te krijgen over de kans op en de gevolgen van oeverinstortingen bij de noodzakelijke aanpassingen aan het oorspronkelijke verontdiepingsplan (t.g.v. het verminderde (vaste) grondaanbod). De Klankbordgroepleden zullen hun steentje kunnen bijdragen aan de formulering van de onderzoekvraag, waardoor hun kritische kanttekeningen een plaats kunnen krijgen in de onderzoekopdracht.

Reacties gesloten.