16 december 2019 – Ledenvergadering Vrienden van Vlietland

Voor de ledenvergadering van de Vereniging Vrienden van Vlietland hadden we Museum Voorschoten als locatie gekozen. Voorzitter Ed Krijgsman opende namens het bestuur de vergadering en heette een mooi aantal aanwezige leden welkom.

Allereerst was het tijd voor de (her)benoeming van de bestuursleden, alle bestuursleden stelden zich weer beschikbaar voor nog een termijn en de vergadering stemde daarmee in. Ook werd Andrien van Roon als nieuw lid voor de kascommissie benoemd. Louis Bakker zwaait af en penningsmeester Gaby Messelink bedankt Louis zeer hartelijk voor zijn vele jaren als lid kascommissie met een mooie bos bloemen.

Vervolgens lichtte het bestuur de verenigingsactiviteiten van afgelopen jaar toe, te starten met de crowdfundingsactie en het juridisch traject tegen Provincie Zuid Holland (PZH) die we in 2018 waren gestart. Intussen was ook de politieke weg bewandeld, zo heeft Ed op 13 februari ingesproken in een commissievergadering. Door de discussie over de lange geschiedenis rond Vlietland, werd het een groot agendapunt én daardoor geagendeerd in de plenaire Statenvergadering. Alle partijen gingen achter de daar ingediende motie staan zodat deze unaniem werd aangenomen. En er kwam een oproep aan Gedeputeerde Staten om het vertrouwen met de gebiedspartijen te herstellen.

Een ander heikel punt dit jaar was de bomenkap. Vlak voor de zomer mochten alle gebiedspartijen, waaronder de Vrienden, los van elkaar luisteren naar de plannen rond de bomenkap aan de kant van Voorschoten. PZH wilde ons buitenspel zetten, maar uiteraard gingen we daar tegenin. Resultaat was uiteindelijk toch een gezamenlijke bijeenkomst, maar zonder dat geluisterd werd naar onze inbreng. Veiligheid werd gebruikt/ misbruikt als reden de hele strook langs de Vliet te willen kapen. Omdat we geen inbreng mochten leveren werden we gedwongen een voorlopige voorziening bij de rechter aan te vragen. Uiteraard bleven we ook Provinciale Staten én Gedeputeerde Staten, waar net een nieuw college werd gevormd, bestoken met onze mening en ideeën toen plots de bomenkap werd uitgesteld. Het bezoek kort erna van gedeputeerde Anne Koning en de nieuwe programmamanager Vlietland was het eerste teken dat gebiedspartijen als volwaardige gesprekspartners werden gezien. Er wordt nu gewerkt aan een maatwerkplan voor een upgrade van het bos via gefaseerde omvorming. En we gaan met alle gebiedspartijen en betrokkenen nadenken over een gebiedsperspectief.

Dan de bebouwing in Vlietland. Bijna 10 jaar geleden is het bestemmingsplan definitief geworden, nadat wij bij de Raad van State in het ongelijk werden gesteld, maar lang waren er geen investeerders die hun geld in bebouwing wilden steken. Maar deze zomer is er een overeenkomst gesloten en inmiddels heeft Recreatiecentrum Vlietland (RCV) een pachtovereenkomst afgesloten. De Vrienden zijn gevraagd mee te denken over een groene inpassing, eigenlijk willen we geen bebouwing maar aangezien het bestuur denkt dat er geen mogelijkheden zijn voor bezwaar of beroep is dit nog iets. Ook de openbare toegankelijkheid kunnen we zo blijven meenemen.

Tot slot de Meeslouwerplas, de onveilige oevers worden momenteel versterkt met zand uit de boortunnel van de Rijnlandroute. In eerdere jaren heeft BAM dat gedaan. Eind vorig jaar vernamen we van een klokkenluider dat er asbest in de plas terecht was gekomen. Hij had veel bewijsmateriaal en via de Vrienden is zijn verklaring naar PZH gegaan. Onder druk van het tumult in Provinciale Staten is een onderzoek toegezegd, maar helaas een intern onderzoek door de Auditdienst en we zijn bang dat “de slager dan zijn eigen vlees keurt”. Journalisten van Follow the Money hebben halverwege dit jaar, n.a.v. de verklaring van de klokkenluider, contact met ons opgenomen. En enkele maanden en veel gesprekken later door met name bestuurslid Sonja Noot zaten we in Zembla. Het is een onthutsend verhaal geworden. Tegelijkertijd bleken de signaal- en actiewaarden te worden overschreden. Wellicht door omwoelen van het storten werd gedacht maar inmiddels blijkt uit onderzoek ook dat er een natuurlijke beweging is dat de waarden worden overschreden. Er moet dus veel uitgebreider onderzoek komen, waar komt het vandaan, waar ligt het precies en wat is er aan te doen?

Daarna deed Gaby verslag van het financieel bewogen jaar 2018. Gezien de advocaatkosten en crowdfundingopbrengsten was het aantal en totaal aan transacties veel hoger dan in andere jaren. De boeken over 2018 zijn door de kascommissie namens de leden onafhankelijk gecontroleerd en akkoord bevonden. Daarna stelt de vergadering op voorstel van het bestuur de contributie van het reguliere lidmaatschap vast op € 5,- voor het jaar 2020. Het Gezinslidmaatschap is zoals gebruikelijk gratis. Tot slot verleent de ledenvergadering, onderschreven door de uitkomsten van de controle van de kascommissie het bestuur decharge over het gevoerde beleid en de financiën. De vergadering geeft zijn complimenten voor de duidelijke toelichting.

Tot slot komen de zichtbaarheid van de Vrienden in het gebied en in de media aan de orde en wordt door de aanwezige leden nogmaals de waardering uitgesproken over de inzet en resultaten van het bestuur.

Reacties gesloten.