19 juli 2018 – Persbericht crowdfundingsactie Geluidsschermen A4-Vlietland

VERENIGING VRIENDEN VAN VLIETLAND START CROWDFUNDINGSACTIE VOOR HET OPRICHTEN VAN GELUIDSSCHERMEN LANGS DE A4.

Onder het motto ‘HELP MEE AAN EEN GELUIDSLUW VLIETLAND’ is de Vereniging Vrienden van Vlietland een crowdfundingactie gestart om een juridische traject tegen de provincie Zuid-Holland en BAM te kunnen bekostigen. De inzet: nakoming vorderen van de contractuele verplichting tot het aanleggen van 3500 meter geluidwering tussen de A4 en Vlietland/Vogelplas Starrevaart.
In 2009 sloten de Provincie Zuid-Holland, BAM Infra Nederland B.V. en verschillende milieu- en natuurorganisaties als ‘derden’ een overeenkomst. Doel was (o.a.) om een geluidwering aan te leggen tussen de A4 en recreatiegebied Vlietland / de Vogelplas. De Vereniging Vrienden van Vlietland is één van die organisaties, één van de andere organisaties is bijvoorbeeld de Vogelwerkgroep Vlietland. Alle organisaties waren dolblij met de komst van adequate geluidwering.

Provincie wil van de verplichtingen af
Enkele jaren geleden veranderde de Provincie echter van mening en wilde van de eerdere afspraken af. Ton van Geijlswijk, secretaris van de vereniging: “Er volgde toen een periode waarin wisselende gelegenheidsargumenten werden opgevoerd. Argumenten die de draai van de Provincie, van een enigszins acceptabel sausje moesten voorzien. Maar terwijl deze argumenten één voor één werden weerlegd en hoewel er dus sinds 2009 een rechtsgeldige overeenkomt ligt, weigeren Provincie en BAM nu nog steeds om de geluidwering eindelijk aan te leggen. De afgelopen jaren is door ons, samen met de bovenvermelde organisaties, op allerlei manieren geprobeerd om de Provincie haar verplichtingen te laten nakomen. Maar we stuiten helaas telkens opnieuw op een muur van onwil.”

Brede steun voor geluidwering
Steeds meer andere partijen lieten de laatste jaren óók van zich horen. Zo werd in Voorschoten – waar hele woonwijken onder de geluidsoverlast gebukt gaan – het ‘Actiecomité Stop de Geluidsoverlast A4’ opgericht. Deze groep telt inmiddels vele leden en laat regelmatig van zich horen.
Ook de plaatselijke politiek deed diverse oproepen om de Provincie aan haar toezeggingen te houden. De gemeenteraden van Leidschendam- Voorburg én die van Voorschoten namen unaniem moties aan om de Provincie de beloofde geluidwering langs de A4 te laten aanbrengen. Maar terwijl de roep om de afspraken na te komen steeds luider klinkt, probeert de Provincie daar nog steeds onder uit te komen.

Afspraak is afspraak
Ton van Geijlswijk: “Een afspraak is een afspraak en een contract moet worden nagekomen. Dat is de basis voor het vertrouwen van de burger in de overheid. De Vrienden van Vlietland starten, samen met de bij Vlietland betrokken milieu- en natuurorganisaties, nu een juridisch traject om het aanleggen van adequate geluidsschermen langs de A4 alsnog af te dwingen.
We hebben daar veel energie en tijd voor over, want dit kan zo niet langer. Wel hebben we hulp van de omgeving nodig, want we zijn een vereniging die op vrijwilligers draait en hebben slechts een kleine kas. Goede juridische ondersteuning is kostbaar, maar ook noodzakelijk, vandaar onze crowdfundingactie.”

Via http://www.vriendenvanvlietland.nl/geluidswering hopen de Vrienden genoeg geld op te halen om de benodigde juridische bijstand te kunnen betalen en – indien nodig- een langduriger traject te kunnen ingaan. De eerste stap is trouwens al door ons gezet: op vrijdag 13 juli 2018 heeft advocatenkantoor BarentsKrans een brief aan de Provincie en BAM verstuurd met als onderwerp: ‘Nakoming van de contractuele verplichtingen tot aanleg van adequate geluidwerende voorzieningen’.

Reacties gesloten.