19 september 2012 – Verslag Klankbordgroepvergadering

Verontdieping: BAM meldt de vergadering dat t.g.v de economische crisis de bedrijvigheid op de grond- en bouwmarkt slecht is en het is daarom moeilijk om aan de vereiste hoeveelheid grond te komen voor de verontdieping van de Meeslouwerplas. Er wordt gewerkt aan een nieuw concept Inrichtingsplan, waarin deze marktsituatie is meegenomen. In de vergadering van december zullen verschillende aanpassingvarianten aan de KBG worden voorgelegd. N.a.v. vragen over de frequentie en systematiek van de grondcontroles zegt BAM toe een memo op te zullen stellen voor de KBGleden. Dit n.a.v. de fout deze zomer waarbij een partij met een te hoog arseengehalte is gebruikt. De KGB spreekt haar waardering uit naar BAM over de snelle informatie en openheid over deze gebeurtenis. Gelukkig hebben metingen aangetoond dat er geen milieuschade is opgetreden en Bam is vastbesloten om de procedures n.a.v dit incident zo aan te passen, dat het niet weer kan voorkomen.

Geluidwerende voorzieningen: Ook Rijkswaterstaat heeft nu schriftelijk gereageerd: ze hebben geen bezwaar tegen het oprichten van geluidwerende voorzieningen langs Vlietland en de Vogelplas Starrevaart. De provincie, de gemeente Leiden en Staatsbosbeheer hadden al eerder laten weten geen bezwaar te hebben. Daarmee is voldaan aan een voorwaarde van de gemeente Leidschendam-Voorburg. Helaas heeft de gemeente nog niet gereageerd op het concept “Plan van Aanpak’ dat door de provincie in augustus is toegestuurd. Een ander probleem is dat de voorzieningen ter hoogte van de Vogelplas te kort zijn, een kwestie die bij herhaling door de betreffende vertegenwoordiger in de Klankbordgroep aan de orde is gesteld.

Reacties gesloten.