Vandaag hebben voorzitter Ed Krijgsman, secretaris Ton van Geijlswijk en Wil Kranenburg van het Platform Duurzaam Leidschendam-Voorburg ons beroepschrift toegelicht aan de Stichting Advisering Bestuursrechtspraak (StAB). De Raad van State (RvS) heeft StAB gevraagd advies uit te brengen over de beroepschriften die tegen het bestemmingsplan zijn ingediend. Nadat StAB het advies aan de RvS heeft gestuurd zal dit aan de Vrienden van Vlietland worden voorgelegd…

De Vrienden van Vlietland hebben bij de Raad van State (RvS) net voor de zomer een bodemprocedure gestart. Daarnaast hebben wij een zogenaamde voorlopige voorziening aangevraagd om te voorkomen dat lopende deze procedure begonnen zou worden met het volbouwen van Vlietland. Deze voorziening is door de RvS afgewezen waarschijnlijk ook omdat door de projectontwikkelaar is aangegeven dat niet met bebouwing gestart zal worden voordat de…

Nu Gedeputeerde Staten in mei goedkeuring heeft gegeven aan het bestemmingsplan “Vlietland noordoost 2005” is begin juni door de vereniging haar beroepschrift richting Raad van State (RvS) gegaan. Nu gaat het er dus om spannen. We hopen dat de RvS wel gevoelig is voor onze argumenten. We hebben ze gewezen op het inconsequente beleid, het ondemocratische proces, de strijdigheid met beleid van hogere overheden, de…

De vereniging heeft met een aantal publieke en private partijen een samenwerkingsovereenkomst getekend tot verbetering van de natuur- en recreatiewaarden van Vlietland. Voorgesteld wordt de plassen te verondiepen om zo de ecologische ontwikkeling te stimuleren. Verder kunnen geluidswallen worden aangelegd langs de A4 tegen het verkeerslawaai en de oevers veilig worden gemaakt. De overeenkomst zal aan de provincie, de gemeente en het hoogheemraadschap worden aangeboden.…

Het Algemeen Dagblad heeft op de regiopagina’s Rijswijk/Leidschendam/Voorburg een aantal maal aandacht besteed aan de Vrienden van Vlietland én aan de mening van de gebruikers van Vlietland die dit recreatiegebied ook gewoon groen willen houden in plaats van het vol te bouwen!

Zoals verwacht heeft de provincie onze bezwaren vooralsnog ongegrond verklaard. De volgende actie is het inspreken bij de provincie. Onze voorzitter Ed Krijgsman zal op dinsdag 7 maart (de dag van de verkiezingen voor de gemeenteraad) onze bedenkingen nog eens krachtig toelichten. Deze zullen in het advies worden meegenomen waarna (waarschijnlijk in mei) Gedeputeerde Staten aan het woord is. Wij willen Vrienden van Vlietland van…