Bij de Raad van State (RvS) heeft Johan van Workum, namens de Vereniging Vrienden van Vlietland en het Platform Duurzaam Leidschendam-Voorburg (waarvan hij voorzitter is), onze visie toegelicht. Onze belangrijkste punten zijn: – er had moeten worden getoetst op effecten voor andere aspecten i.p.v. alleen verkeer/lucht/lawaai; – het tracé voor de N11 is nieuw provinciaal beleid, waaraan de provincie had moeten toetsen; – de A4…

Afgelopen periode bestond de mogelijkheid zienswijzen in te dienen met betrekking tot de Milieu Effect Rapportage (MER 1e fase) van de Rijnlandroute (de beoogde verbinding tussen de Rijkswegen A4 en de A44) door de Oostvlietpolder. Aangezien de voorkeursopties vlak langs Vlietland gaan hebben ook de Vrienden haar zienswijze aan de provincie gestuurd. We concluderen dat niet of zeer onvoldoende is gekeken naar alternatieven voor “nieuw…

Deze eerste vergadering van de Klankbordgroep herinrichting Meeslouwerpolder werd vooral besteed aan een presentatie van een monitorsysteem, met als doel de geplande werkzaamheden (milieu)veilig en doelmatig te laten verlopen. Ook werden afspraken gemaakt over de verschillende rollen en bevoegdheden van de leden van de klankbordgroep en de andere aanwezigen van de bijeenkomst (vertegenwoordigers van provincie, BAM, het Hoogheemraadschap, de gemeente enz.). Sonja Noot vertegenwoordigt de…

Op 6 april heeft de Vereniging Vrienden van Vlietland haar zienswijze ingediend bij de gemeente Leidschendam-Voorburg naar aanleiding van het Voorontwerpbestemmingsplan “Landelijk Gebied 2011”. Dit voorontwerp is nog behoorlijk ‘vaag’ en een aantal recente ontwikkelingen in en om Vlietland worden niet genoemd, zodat het lastig is tot standpunten te komen. De Vrienden hebben dit ook in haar zienswijze naar voren gebracht en zullen te zijner…

Wederom in Buurthuis Vlietwijk in Voorschoten werd de ledenvergadering 2010 gehouden, naast het voltallige bestuur waren negen leden aanwezig. De secretaris en de penningmeester werden herkozen en een nieuw lid voor de kascommissie is benoemd. De voorzitter deed verslag van alle activiteiten en gebeurtenissen vanaf de laatste ledenvergadering. Totdat de gemeente begin 2009 met een aanvullend rapport kwam is geregeld contact gezocht met de gemeente…

De Raad van State (RvS) houdt op 27 mei a.s. een hoorzitting. Hier kunnen wij onze standpunten en ons beroepsschrift, dat samen met het Platform Duurzaam Leidschendam-Voorburg is ingediend, toelichten. Binnen zes weken na de zitting zal de beslissing in deze zaak openbaar worden gemaakt op een openbaarmakingszitting. In bijzondere omstandigheden kan deze termijn worden verlengd met ten hoogste zes weken. Voor de zomer zal…

Tijdens de vergadering van Provinciale Staten op woensdag 24 februari hebben vrijwel alle politieke partijen in de Provincie Zuid-Holland gedeputeerde de heer A. Van Dijk dringend opgeroepen om het onlangs voorgestelde tracé van de Rijnlandroute (de beoogde verbinding tussen de Rijkswegen A4 en de A44) door de Oostvlietpolder te verleggen.

Burgemeester en wethouders van Leidschendam-Voorburg zijn onaangenaam verrast door het vorige maand gepresenteerde rapport 1e fase MER RijnlandRoute. Hierin staan enkel nieuwe varianten voor het tracé van N11-West die alle direct langs (provinciaal) recreatiegebied Vlietland lopen. In eerdere rapporten was er steeds sprake van een groene buffer tussen het recreatiegebied en de nieuwe weg van ten minste 340 meter. Burgemeester en wethouders sturen gedeputeerde staten…