In de “Zienswijzennota Bestemmingsplan Landelijk Gebied” van de gemeente Leidschendam-Voorburg is de zienswijze van de Vereniging Vrienden van Vlietland op foutieve en (daardoor?) onbegrijpelijke wijze beantwoord. Er is een klacht ingediend tegen deze slordige gang van zaken. Lees hier de

Op deze avond worden politici middels presentaties en informatieve uitwisselingen geïnformeerd over de kwestie rond het plaatsen van geluidwerende voorzieningen tussen de A4 en Vlietland / de Vogelplas. Aanwezig zijn raadsleden van alle politieke partijen (behalve TON) van de gemeente Leidschendam-Voorburg, een raadslid van de gemeente Voorschoten, een Statenlid, een ambtenaar van de Provincie Zuid-Holland en alle klankbordgroepleden. De raadsleden worden opgeroepen niet in te…

Deze (extra) vergadering van de kernleden betreft (naast lopende zaken) vooral de kwestie van de geluidwerende voorzieningen (geluidsschermen) langs de A4 in Vlietland en de Vogelplas Starrevaart. Enkele dagen eerder is de “Zienswijzennota Bestemmingsplan Landelijk Gebied” van de gemeente Leidschendam-Voorburg ontvangen, waaruit blijkt dat de zienswijze van de Klankbordgroep niet ontvankelijk is verklaard: er zou geen sprake zijn van een ‘natuurlijk persoon’ of van een…

Naar aanleiding van de bezwaren van sommige omwonenden wordt afgesproken dat de provincie nogmaals om tafel gaat met de ontwerpers van het krekenplan om te onderzoeken in hoeverre er tegemoet kan worden gekomen aan die bezwaren. Verder komen diverse lopende zaken aan de orde, zoals de (wijzigingsvoorstellen van de) fysisch-chemische – en de ecologische monitoring van de effecten van de werkzaamheden in de Meeslouwerplas. Door…

Namens de Vrienden bezoekt voorzitter Ed Krijgsman deze avond. Er wordt voorlichting gegeven over de voorgenomen ontwikkeling van een krekengebied en uitleg gegeven over de verwachting dat in dit gebied veel natuurontwikkeling zal kunnen plaatsvinden. Zo wordt het een paaiplaats voor allerlei vissoorten en zal het rietland broedgelegenheid aan diverse vogelsoorten bieden. De plannen om ook een vogelkijkhut te plaatsen, stuit bij een aantal omwonenden…

Woensdagavond 6 juli is voor aanwonenden en andere belangstellenden een informatieavond over het project Meeslouwerplas gehouden. Namens de Vrienden was Sonja Noot aanwezig. Er passeerden diverse presentaties de revue, o.a. het tijdpad (start van de werkzaamheden de week erna!), het Krekenplan en de verwachte opbrengsten daarvan voor natuurontwikkeling, de organisatie van de werkzaamheden, de stand van zaken m.b.t. het zelf bedienen van de brug door…

Nu de werkzaamheden gestart zijn wordt er een excursie voor de gemeenteraadsleden van Leidschendam-Voorburg en Voorschoten en voor de statenleden van de commissie Groen en Water van de Provincie georganiseerd. De leden van de Klankbordgroep zijn hierbij ook uitgenodigd en namens de Vrienden van Vlietland geven Ed en Sonja acte de presente. De excursie bestaat uit een vaartocht naar de nieuwe brug (vervanging Baileybrug) en…

In deze vergadering wordt gesproken o.a. over het bedienen van de nieuwe brug door watersporters en cameratoezicht bij diezelfde brug (het eerste wordt uitgesteld i.v.m. nog te nemen veiligheidsmaatregelen, het tweede wordt nog verder onderzocht op kosten, nut en noodzaak). Centraal staat opnieuw het Ontwerp-Bestemmingsplan Landelijk gebied 2011 van de gemeente Leidschendam-Voorburg i.v.m. de (on)mogelijkheid tot het aanbrengen van geluidwerende voorzieningen. Er is namens de…

De ledenvergadering 2011 is ook dit jaar in Buurthuis Vlietwijk in Voorschoten gehouden, naast het voltallige bestuur waren helaas maar twee leden aanwezig. De voorzitter en de vertegenwoordiger in de Klankbordgroep werden herkozen en ook het lid van de kascommissie is herbenoemd. Het was weer een druk verenigingsjaar. Er is veel werk verricht in de Klankbordgroep Herinrichting Meeslouwerplas waarin naast de Vrienden ook de vissers,…

Afgelopen periode bestond de mogelijkheid zienswijzen in te dienen met betrekking tot het Ontwerpbestemmingsplan landelijk gebied 2011 van de gemeente Leidschendam-Voorburg. De Vrienden hebben dat uiteraard gedaan. Al eerder concludeerden de Vrienden dat het plan een grote disbalans kent tussen vaagheid en concretisering. Ook blijft onduidelijk of de plannen vanuit de samenwerkingsovereenkomst, zoals gesloten tussen verscheidende belanghebbende partijen rond Vlietland en BAM, binnen dit bestemmingsplan…