De bezwaren, zoals die naar voren kwamen in de klankbordgroepvergadering van 27 april, worden besproken met een aantal, voor het ‘Ontwerpbestemmingsplan Landelijk gebied 2011‘ verantwoordelijke ambtenaren van de gemeente Leidschendam-Voorburg. Behalve twee leden van de klankbordgroep (de directeur van RCV en Sonja Noot namens de Vrienden) is ook een vertegenwoordiger van de Provincie Zuid-Holland aanwezig. Omdat het ontwerpbestemmingsplan nog door het college en de raad…

Twee zaken stonden centraal tijdens dit overleg. Allereerst werd het advies van de Klankbordgroep over de ecologische monitoring en de reactie van de provincie daarop kort besproken. Besloten wordt om meer tijd te nemen voor deze zaken, omdat de deskundige bij uitstek, Wim ter Keurs, op dit moment vanwege gezondheidsproblemen niet geraadpleegd kan worden. Vervolgens kwam het Ontwerp-Bestemmingsplan Landelijk gebied 2011 van de gemeente Leidschendam-Voorburg…

Deze vergadering van de Klankbordgroep Herinrichting Meeslouwerpolder staat vooral in het teken van de monitoring van o.a. de waterkwaliteit tijdens en als resultaat van de verontdieping van de Meeslouwerplas. Ingewikkeld is dat er zoveel verschillende partijen bij dit alles zijn betrokken; ieder met een eigen (wettelijke) verantwoordelijkheid. Er is echter een positieve grondhouding bij alle partijen om met elkaar tot een invulling te komen die…

De Klankbordgroep heeft zich over de door Eco-Niche voorgestelde ecologische monitoring van de Meeslouwerplas gebogen en komt in overleg met hen tot het hierbij gevoegde advies aan het college van aan Gedeputeerde Staten van de Provincie Zuid-Holland (PZH). De adviezen 1 tot en met 5 hebben betrekking op de monitoring, die nu echt zo snel mogelijk moet beginnen. Advies 6 heeft betrekking op de volgende…

De klankbordgroep dient een bezwaarschrift in tegen de door het Hoogheemraadschap Rijnland (HRR) met BAM Wegen bv. Regio West overeengekomen signaal- en actiewaarden bij de herinrichting van de Meeslouwerplas. Download hier het Bezwaarschrift Klankbordgroep aan Hoogheemraadschap Rijnland 10-1-11 m.b.t. met BAM overeengekomen signalerings- en actiewaarden