Verontdieping: Het gaat niet goed met de verontdieping: t.g.v. de economische crisis is er een groot gebrek aan z.g. ‘steekvaste’ grond beschikbaar om genoeg stevigheid bij het oeverherstel te kunnen realiseren. Op deze manier is het onmogelijk om aan de vergunning-afspraken te voldoen; er moeten dus aanpassingen komen op het inrichtingsplan. Gezocht wordt naar oplossingen die: Het afgesproken tijdpad ‘oprekken’. Het bereik van de werkzaamheden…

Op maandag 8 oktober kwamen de Vrienden bij elkaar in Buurthuis Vlietwijk voor de ledenvergadering. Na de opening van voorzitter Ed volgt een voorstelrondje en het vaststellen van het verslag van vorige jaar. Lid Louis wordt door de vergadering wederom benoemd als lid van de kascommissie. Hij zal dus ook volgend jaar de boeken controleren. Daarna doet het bestuur verslag van alle activiteiten en gebeurtenissen…

Verontdieping: BAM meldt de vergadering dat t.g.v de economische crisis de bedrijvigheid op de grond- en bouwmarkt slecht is en het is daarom moeilijk om aan de vereiste hoeveelheid grond te komen voor de verontdieping van de Meeslouwerplas. Er wordt gewerkt aan een nieuw concept Inrichtingsplan, waarin deze marktsituatie is meegenomen. In de vergadering van december zullen verschillende aanpassingvarianten aan de KBG worden voorgelegd. N.a.v.…

Uiteraard in de zomervakantie heeft de Provincie Zuid-Holland de MER en het Voorontwerp Inpassingsplan van de Rijnlandroute ter inzage gelegd. De Vrienden hebben nogal wat op te merken op de MER en daarom een uitgebreide zienswijze aan de Provincie gezonden. Lees hier de Zienswijze Vrienden van Vlietland aan Provincie Zuid-Holland d.d. 31-8-2012 m.b.t. MER Rijnlandroute

Vlak voor de zomer heeft aannemer BAM mede namens de Provincie betrokkenen en omwonenden uitgenodigd voor een boottocht over de Meeslouwerplas. Iedereen werd bijgepraat over de stand van zaken rond de verondieping van de plas. Veel mensen maakten van de gelegenheid gebruik en stelden vragen over de monitoring, de aanvoer van de bagger en het slib en tot wanneer het ging duren. Antwoord op de…

Middels een persbericht heeft de Vereniging Vrienden van Vlietland laten weten met verbijstering kennis te hebben genomen van de keuze voor het tracé van de RijnlandRoute pal langs Vlietland. De Vrienden vindt het onbegrijpelijk dat de Provincie Zuid-Holland heeft gekozen voor een tracé dat zo dicht tegen natuur- en recreatiegebied Vlietland aanligt, waardoor volledig voorbij wordt gegaan aan de belangen van de vele tienduizenden recreanten die…

Geluidwerende voorzieningen: Er is veel onduidelijkheid over m.n. de procedures, waarbij de gemeente Leidschendam-Voorburg niet de snelste route lijkt te kiezen. Pas aan het eind van de voorgestelde procedure (Omgevingsvergunningprocedure) wil de gemeente de aanvraag toetsen, met het gevaar dat er dan alsnog een ‘nee’ volgt. Een bestemmingsplanprocedure met tussentijdse samenwerking lijkt een vruchtbaarder keus. Ook het niet ingaan –ondanks meerdere verzoeken- op voorstellen tot…

Op een -ook door burgers- zeer drukbezochte raadsvergadering, maakte het rond middernacht genomen raadbesluit geluidwerende voorzieningen tussen de A4 en Vlietland + Vogelplas de Starrevaart alsnog mogelijk. Het werd de afgelopen weken steeds duidelijker dat veel fracties het eerdere standpunt van B&W (geen adequate geluidwerende maatregelen mogelijk maken) niet onderschreven. In het langdurige traject van inspraak en besluitvorming kwam het college vervolgens steeds meer tegemoet…