In een Statencommissie worden belangrijke politieke besluiten voorbesproken. Daarom heeft onze voorzitter in de vergadering van de Statencommissie Verkeer en Milieu op woensdag 19 juni 2013 in het kader van het Uitvoeringsbesluit Rijnlandroute ingesproken. De volledige inspreektekst staat op de website maar de voorzitter stelde ondermeer de onrealistische uitgangspunten van de Provincie Zuid Holland aan de orde en de gevolgen die de aanleg voor Vlietland…

Tijdens deze extra vergadering wordt gesproken over het onderzoekrapport van Deltaris naar de oeverveiligheid van de Meeslouwerplas. De Klankbordgroepleden hebben hier inmiddels kennis van kunnen nemen en zijn niet onder de indruk van de inhoud van het rapport. Er wordt daarin veel gesuggereerd, maar heel weinig onderbouwd, de gekozen formuleringen zijn voor velerlei uitleg vatbaar, (waardoor ze niets meer zeggen) en de gekozen aanpak wekt…

De provincie heeft besloten dat er ‘scherpere keuzen’ gemaakt moeten worden (als gevolg van de economische crisis) bij het project Meeslouwerpolder. Dit betekent dat er gezocht wordt naar kostenbesparingen. Omdat het aanbod van grond en bagger achterblijft, genereert PZH minder inkomsten dan verwacht. Het credo wordt: “Eerst verdienen, dan uitgeven”. Er wordt tijdens de bijeenkomst aan de Klankbordgroep een aantal mogelijke scenario’s gepresenteerd: 1. meer…

Op dinsdag 19 maart 2013 hebben Gedeputeerde Staten van ZH een besluit genomen over het definitieve tracé van de Rijnlandroute en de aansluiting daarvan op de Rijksweg A4. Op 28 maart 2013 hield de Provincie Zuid Holland (PZH) een informatieavond hierover. De Rijnlandroute komt volgens het besluit aan de noordzijde op ongeveer 80 meter van Vlietland te liggen en sluit met een gigantisch verkeersknooppunt aan…

Verontdieping: N.a.v. de aanpassingvarianten die BAM presenteerde, hebben de Klankbordgroepleden de contouren van een concept-advies opgesteld. Daarin wordt gesteld dat moet worden vastgehouden aan het oorspronkelijke plan, maar dat op dit moment kan worden gestart met alternatief “CD”. Concreet betekent dit dat de oorspronkelijke plannen moeten worden gehandhaafd zoals afgesproken, maar dat de Klankbordgroep kan leven met een tijdelijke opschorting daarvan i.v.m. het huidige tekort…