Tijdens de gemeenteraadsvergadering van Leidschendam-Voorburg stond het Kulturhus Stompwijk op de agenda maar als eerste heeft de raad de conceptbrief van GBLV geaccordeerd om naar de Provincie Zuid-Holland te sturen. De secretaris van de Vereniging Vrienden van Vlietland, Ton van Geijlswijk, heeft namens de Vrienden van Vlietland, de Vogelwerkgroep Vlietland, de Werkgroep Milieubeheer Leiden én de Beheerscommissie Vogelplas Starrevaart in de vergadering ingesproken om de gemeenteraad…

Reactie van Gedeputeerde Staten aan Provinciale Staten naar aanleiding van het rapport van Witteveen en Bos inzake geluidwerende voorzieningen langs de A4 Brief GS aan PS d.d. 10 december 2017 inzake Vlietland geluidwerende voorzieningen Witteveen + Bos Enkele dagen eerder nam de gemeenteraad van Voorschoten unaniem een motie aan waarin zij erop aandringt dat er een geluidscherm langs de A4 moet komen.

De voorzitter van de Vereniging Vrienden van Vlietland, Ed Krijgsman, heeft namens de Vrienden van Vlietland, de Vogelwerkgroep Vlietland, de Werkgroep Milieubeheer Leiden én de Beheerscommissie Vogelplas Starrevaart in de vergadering van de Statencommissie Verkeer en Milieu op 29 november 2017 n.a.v. de brief van Gedeputeerde Staten van de Provincie Zuid-Holland ingesproken over Vlietland inclusief Meeslouwerplas en de status visie Witteveen en Bos. Inspreektekst Vrienden…

Vandaag is, bij de voorzitter thuis in Leidschendam, de jaarvergadering gehouden. Met 10 leden was een mooie afvaardiging van de leden aanwezig. Onze voorzitter heeft verslag gedaan van alle activiteiten en gebeurtenissen van het afgelopen jaar én van daarvoor omdat een aantal nieuwe leden aanwezig waren. Gezien de vele ontwikkelingen in en rond Vlietland werden ideeën besproken en druk gediscussieerd. Ook werd stilgestaan bij de…

Voorzitter Ed Krijgsman spreekt op 30 augustus 2017 in over de geluidsschermen langs Vlietland en de Vogelplas Starrevaart in de vergadering van de Statencommissie Verkeer en Milieu. Hij vertegenwoordigde ook de Vogelwerkgroep Vlietland, de Werkgroep Milieubeheer Leiden en de Beheerscommissie Vogelplas Starrevaart. Inspreektekst Vrienden aan Statencommissie Provincie Zuid Holland dd 30-8-2017 over geluidsschermen

Informatiebijeenkomst op 28 juni 2017 door de Provincie georganiseerd en een artikel in ‘Vlietnieuws’ 21-6-2017. Overigens was genoemde bijeenkomst opgezet als inloopavond terwijl er wel een voorlichting beloofd was door Witteveen en Bos. Die voorlichting werd dus niet gegeven. De tactiek van een inloopvergadering is karakteristiek voor het huidige communicatiebeleid van de Provincie Zuid-Holland (PZH). Er liepen die avond veel boze bezoekers rond die nergens…

Vier organisaties waaronder de Vrienden van Vlietland die betrokken zijn bij het recreatiegebied Vlietland en de Vogelplas Starrevaart hebben Provinciale Staten van Zuid-Holland gevraagd te bevorderen dat er langs Vlietland en de Vogelplas nu zo snel mogelijk ‘groene’ geluidschermen in de berm van de A4 worden aangelegd. De vier organisaties zijn: de Vereniging Vrienden van Vlietland, de Vogelwerkgroep Vlietland, de Werkgroep Milieubeheer Leiden en de…

Naar aanleiding van het bestemmingplan Roosenhorst heeft onze voorzitter namens de Vrienden van Vlietland op 15 juni 2017 ingesproken bij de Commissievergadering Wonen, Ruimte & Groen van de Gemeente Voorschoten. Lees hier de Inspreektekst Vrienden van Vlietland bij Commissie WRG Gemeente Voorschoten op 15-6-2017 over Bestemmingsplan Roosenhorst

Twaalf samenwerkende organisaties die zich gezamenlijk inzetten voor het groen houden van de Duivenvoordecorridor wensen hierbij een zienswijze in te dienen op het door uw College gepubliceerde ontwerp voor een bestemmingsplan Roosenhorst (verder: het ontwerp). De Vereniging Vrienden van Vlietland heeft zich hierbij aangesloten. De Duivenvoordecorridor loopt over Vlietland heen naar het achtergelegen Groene Hart. Zienswijze Vrienden e.a. voor College van B&W Gemeente Voorschoten van…

De Gemeenteraad Leidschendam-Voorburg heeft zich gisteravond unaniem achter een motie van PvdA, GBLV geschaard om de Provincie Zuid-Holland te dwingen zich aan de afspraken te houden. Al in 2009 zijn er afspraken gemaakt over goede compenserende maatregelen bij natuur- en recreatiegebied Vlietland en de Vogelplas als daar de Rijnlandroute zou worden aangelegd. Vlietland vervult voor Leidschendam-Voorburg een belangrijke functie, maar ook voor de regio als…