Ook al heeft gedeputeerde Floor Vermeulen in de commissievergadering afgelopen 30 oktober aangegeven motie 867 over de geluidswering uit te gaan voeren, het duurt allemaal erg lang. Begin 2020 komt er een voortgangsrapportage (i.p.v. in juni 2019) is toegezegd. Hieronder vind je een artikel van Vlietnieuws over de brief.

Voor de ledenvergadering van de Vereniging Vrienden van Vlietland hadden we Museum Voorschoten als locatie gekozen. Voorzitter Ed Krijgsman opende namens het bestuur de vergadering en heette een mooi aantal aanwezige leden welkom. Allereerst was het tijd voor de (her)benoeming van de bestuursleden, alle bestuursleden stelden zich weer beschikbaar voor nog een termijn en de vergadering stemde daarmee in. Ook werd Andrien van Roon als…

Nadat in september signaal- en actiewaarden voor o.a. chroom en nikkel zijn overschreden lijkt het erop dat het Hoogheemraadschap Rijnland (HHR), dat gaat over de waterkwaliteit, wellicht de stort moet stilzetten i.v.m. deze vervuiling. Zie ook het artikel van Vlietnieuws hieronder. Uit onderzoek blijkt inmiddels dat het wellicht een natuurlijke beweging is dat de waarden worden overschreden. Er moet dus veel uitgebreider onderzoek komen, waar…

Onze voorzitter Ed Krijgsman van de Vereniging Vrienden van Vlietland heeft tijdens de vergadering van de Statencommissie Bereikbaarheid en Energie op 30 oktober 2019 ingesproken over adequate geluidswerende voorzieningen voor Vlietland. De inspraak kan je in deze video bekijken (start vanaf minuut 40.49). Na de insprekers brengt Statenlid De Haan (CDA) motie 867 naar voren, conclusie is dat de volledige Provinciale Staten achter blijft staan en…

Nadat eerder al duidelijk is geworden dat arseen en asbest in de Meeslouwerplas is gestort zijn in september ook andere signaal- en actiewaarden overschreden. Deze zijn ooit door de klankbordgroep bepaald en worden nog steeds gebruikt door Hoogheemraadschap Rijnland (HHR) dat gaat over de waterkwaliteit. Het zand uit de Rijnlandroute dat momenteel gebruikt wordt voor verontdieping is schoon blijkt uit tests. Wellicht komen de stoffen…

Na de uitzending van Zembla en het uitgebreide artikel van Follow the Money eind september bleek voor velen pas wat een onthutsend verhaal het is. Er verschenen veel artikelen, er zijn vragen aan Provinciale Staten gesteld en in de gemeenteraad van Leidschendam-Voorburg.

Tunnelboormachine Gaia is succesvol onder de Vliet door geboord vanuit de richting Vlietland. De tunnel ligt hier nog niet zo diep waardoor er nog niet zoveel tegendruk is van het bovenliggende grondpakket. Van tevoren zijn er daarom extra metingen en monitoring verricht om de passage goed te laten verlopen.

Twee dagen na de uitzending van Zembla, die al veel stof deed opwaaien, verscheen onderstaand artikel met de titel “Hoe de overheid een gifbeker kan legen in een natuurplas en ermee wegkomt” op Follow the Money, het onafhankelijke platform voor onderzoeksjournalistiek. Samen met Spit en Zembla onderzochten zij het storten van bagger in de Meeslouwerplas. Door illegale zandwinning is die veel te lang doorgegaan en…

Met als titel Gokken met bagger heeft het actuele documentaire programma Zembla van BNNVARA aandacht besteed aan o.a. Vlietland. Oude zandwinputten zoals Vlietland worden volgestort met bagger en lichtvervuilde grond. Wetenschappers twijfelen of dit goed is voor de biodiversiteit. Ook in de Meeslouwerplas is bagger gestort met veel meer vervuilende stoffen dan officieel is toegestaan. Meer over de door ons bij de Provincie aangekaarte gesignaleerde…

Gedeputeerde Anne Koning, o.a. portefeuillehouder Recreatie, bracht op 19 september een bezoek aan Vlietland om met eigen ogen te zien waar de commotie deze zomer om ging. En om de gebiedspartijen die zo hard gevochten hebben tegen de rigoureuze bomenkap in de ogen te kunnen kijken. Hoewel er veel gebeurd is en we door de Provincie al vaker teleurgesteld zijn als het gaat om open…