21 juli 2009 – Gemeenteraad geen rol meer

Naar aanleiding van schriftelijke vragen van D66 betreffende de stand van zaken voor de bouwplannen in Vlietland is gebleken dat het rapport “Aanvulling op bestemmingsplan Vlietland noordoost 2005” abusievelijk niet naar de gemeenteraad is gestuurd.

Volgens het college is er in dit stadium van het bestemmingsplanproces (goedkeuringstraject) geen sprake meer van een gemeentelijke beslissingsbevoegdheid en dus ook niet van een bevoegdheidsverdeling tussen raad en college. Het college geeft aan Gedeputeerde Staten slechts voorzien te hebben van aanvullende informatie over aspecten van het bestemmingsplan, die geen consequenties hebben voor de inhoud van het door de raad vastgestelde plan.

Reacties gesloten.