22 maart 2010 – Ledenvergadering Vrienden van Vlietland

Wederom in Buurthuis Vlietwijk in Voorschoten werd de ledenvergadering 2010 gehouden, naast het voltallige bestuur waren negen leden aanwezig. De secretaris en de penningmeester werden herkozen en een nieuw lid voor de kascommissie is benoemd.

De voorzitter deed verslag van alle activiteiten en gebeurtenissen vanaf de laatste ledenvergadering. Totdat de gemeente begin 2009 met een aanvullend rapport kwam is geregeld contact gezocht met de gemeente en met gedeputeerde Evertse van de Provincie en zijn de acties met betrekking tot (juridische) ondersteuning uitgezet. Volgens de Vrienden is het rapport – gezien de uitspraak van de Raad van State (RvS) – een veel te smalle basis voor de Provincie om alsnog het Bestemmingsplan Vlietland noordoost 2005” goed te keuren. Eind juli 2009 publiceerde de gemeente de goedkeuring van de Provincie en was een tweede gang naar de Raad van State nog de enige mogelijkheid. Samen met het Platform Duurzaam Leidschendam-Voorburg hebben de Vrienden het beroepschrift, dat samen met het advocatenkantoor van ‘Landroof’ was voorbereid, ingediend. Daarna werd het lang stil.

Ook de aanleg van de N11 pal langs Vlietland houdt het bestuur bezig. Inmiddels heeft ook Provinciale Staten tegen gestemd nadat burgemeester en wethouders van Leidschendam-Voorburg al eerder onaangenaam verrast waren door het gepresenteerde rapport 1e fase MER RijnlandRoute. De Vrienden gaan hierop een zienswijze indienen. Tevens is het Voorontwerp Bestemmingsplan Landelijk Gebied, een groot deel van Vlietland valt daar binnen, door de gemeente ter inzage gelegd. Ook dit heeft de aandacht van het bestuur.

De voorzitter dankt de aanwezigen hartelijk voor hun komst en sluit de vergadering af waarna er nog even gezellig werd nagepraat.

Reacties gesloten.