23 januari 2013 – Verslag Klankbordgroepvergadering

Verontdieping: N.a.v. de aanpassingvarianten die BAM presenteerde, hebben de Klankbordgroepleden de contouren van een concept-advies opgesteld. Daarin wordt gesteld dat moet worden vastgehouden aan het oorspronkelijke plan, maar dat op dit moment kan worden gestart met alternatief “CD”. Concreet betekent dit dat de oorspronkelijke plannen moeten worden gehandhaafd zoals afgesproken, maar dat de Klankbordgroep kan leven met een tijdelijke opschorting daarvan i.v.m. het huidige tekort aan goed bruikbare grond. Gekozen wordt voor het voorlopig inperken van het gebied dat verontdiept zal worden, waarbij het herstellen van de veiligheid prioriteit krijgt.

Geluidwerende voorzieningen: Volgens de provincie verloopt de voortgang van het Plan van Aanpak volgens planning. Toch vragen de KBG-leden zich af wat er gaat gebeuren als de voorzieningen later dan afgesproken worden opgeleverd. Er is ook nog steeds onduidelijkheid (en verschil van mening?) over de afgesproken lengte van de geluidswering: m.n. ter hoogte van Vogelplas Starrevaart is deze te kort om effectief te kunnen zijn. De leden van de Klankbordgroep vragen de projectleider z.s.m. geïnformeerd te worden over de uitvoering van de ‘letter of intent’ en om een kopie te verstrekken van andere relevante stukken.

Reacties gesloten.