26 april 2021 – Ontwikkelperspectief Vlietland

In en rondom Vlietland spelen de komende jaren een aantal grote ruimtelijke ontwikkelingen, zoals de (mogelijke) verbreding van de A4, de realisatie en aanleg van 222 recreatiewoningen, de aanleg van geluidswering en het aanpakken van achterstallig onderhoud in de bosvakken.

Naast deze ontwikkelingen zorgt de verstedelijking in Zuid-Holland voor een toenemende druk op natuur- en recreatiegebieden dichtbij huis. Voor een goede samenhang in concrete ontwikkelingen en een heldere visie op de toekomst van het gebied, is dit ‘Ontwikkelperspectief’ in opdracht van de Provincie Zuid-Holland opgesteld. De Vrienden hebben sterk gepleit voor een dergelijk richtinggevend rapport en er bij PZH meermalen op aangedrongen om alle kennis, visies en creativiteit die er bij de gebiedspartijen aanwezig is, stevig te betrekken bij de totstandkoming. Dat is gehonoreerd en het resultaat is daar een weerslag van.

Dit ‘Ontwikkelperspectief’ geeft inzicht in de bijzondere karakteristieken en eigenschappen van het gebied en wat er voor nodig is om dat te versterken en te behouden. Middels een aantal thema’s wordt richting gegeven aan toekomstige initiatieven en inspiratie geboden aan lokale ondernemers, betrokken vrijwilligers en de diverse overheden. Het ontwikkelperspectief zorgt daarmee voor samenhang in de ontwikkelingen en vormt een goede basis om externe financiële middelen voor nieuwe plannen aan te trekken. Ook kan het als handvat dienen voor een, door Staatsbosbeheer op te stellen, meerjarig integraal beheerplan.

Na heel veel inspanningen van o.a. onze bestuursleden Sonja Noot en Ed Krijgsman, is het een stuk geworden met veel potentie. Interessant om, naast de ons bekende verbeterpunten, ook andere punten terug te zien.

De Vrienden van Vlietland zijn zeer benieuwd naar de verdere (toekomstige) concretisering van het ‘Ontwikkelperspectief’. De start is veelbelovend: een deel van de beschreven plannen zijn inmiddels al in uitvoering genomen! Om er een paar te noemen: verschillende projectonderdelen om de biodiversiteit in Vlietland te vergroten worden op dit moment al uitgevoerd, er staat een sterk verbeterd Bosbeheerplan op stapel en er wordt budget vrijgemaakt om het onderhoud in het gebied op een natuurvriendelijker manier te kunnen uitvoeren. Vlietland zal er wel bij varen!

Het Ontwikkelperspectief Vlietland vind je hier.

Reacties gesloten.