27 april 2011 – Klankbordgroep weer bij elkaar

Twee zaken stonden centraal tijdens dit overleg. Allereerst werd het advies van de Klankbordgroep over de ecologische monitoring en de reactie van de provincie daarop kort besproken. Besloten wordt om meer tijd te nemen voor deze zaken, omdat de deskundige bij uitstek, Wim ter Keurs, op dit moment vanwege gezondheidsproblemen niet geraadpleegd kan worden.

Vervolgens kwam het Ontwerp-Bestemmingsplan Landelijk gebied 2011 van de gemeente Leidschendam-Voorburg aan bod, waarin geen rekening is gehouden met het in allerlei vooroverleg reeds besproken aanbrengen van geluidswerende voorzieningen tussen Vlietland en de A4. Integendeel: in het ontwerpbestemmingsplan worden die voorzieningen onmogelijk gemaakt. Er wordt in het plan gekozen voor het perspectief van de automobilist, die –als er geluidwerende voorzieningen worden aangebracht- een weidse blik zal missen op Vlietland (met name in de zomer is dat overigens toch al onmogelijk vanwege de bomen). De klankbordgroepleden begrijpen dat probleem, maar stellen dat er nou eenmaal een belangenafweging moet worden gemaakt:

  • het belang van de recreant, die speciaal naar Vlietland komt om rust en groen te ervaren en daar al wandelend, fietsend of picknickend een aantal uren doorbrengt of
  • het belang van de automobilist, die gedurende enkele minuten op het desbetreffende stuk snelweg voorbijrijdt en dat hoogstwaarschijnlijk doet om van A naar B te komen en niet speciaal om van de weidsheid ter plekke te genieten

Besloten wordt dat de Klankbordgroep een zienswijze zal indienen om haar bezwaren toe te lichten en zal aandringen op een gesprek met de verantwoordelijke ambtenaren van de gemeente.

Kijk voor meer nieuws eens op de website: www.meeslouwerplas.nl

Reacties gesloten.