3 april 2013 – Impressie Klankbordgroepoverleg

De provincie heeft besloten dat er ‘scherpere keuzen’ gemaakt moeten worden (als gevolg van de economische crisis) bij het project Meeslouwerpolder. Dit betekent dat er gezocht wordt naar kostenbesparingen. Omdat het aanbod van grond en bagger achterblijft, genereert PZH minder inkomsten dan verwacht. Het credo wordt: “Eerst verdienen, dan uitgeven”.

Er wordt tijdens de bijeenkomst aan de Klankbordgroep een aantal mogelijke scenario’s gepresenteerd: 1. meer tijd nemen (10-15 jaar), met als uitgangspunt dat de opbrengsten wel op peil blijven, maar vertraagd binnenkomen 2. aanpassen: het inrichtingsplan wordt gewijzigd, waarbij er met minder grond en bagger ’input’ wordt gerekend. Door de lagere opbrengsten zullen niet alle ambities gerealiseerd kunnen worden. 3. Stoppen: het aanbod van grond en bagger blijft onvoldoende, waardoor het Hoogheemraadschap Rijnland geen vergunning (meer) kan afgeven, omdat de verwachting dat de verontdieping de gewenste effecten zal hebben, niet meer realistisch is.

Er zijn veel vragen en (voorlopige) kritische kanttekeningen van de kant van de Klankbordgroep bij deze presentatie. Bijvoorbeeld: • naar de juridische verplichtingen van PZH: welke gemaakte afspraken kunnen als resultaatverplichting en welke als inspanningsverplichting beschouwd worden? De meningen daarover lijken nogal uiteen te lopen. • Wat is het gewicht van een onderzoek (naar de oeverveiligheid, eind 2012) van Deltaris dat in de presentatie als motief tot heroverweging wordt gepresenteerd? Waarom heeft de Klankbordgroep daar niet eerder nota van kunnen nemen? Het blijkt om een desktop vergelijking te gaan tussen eerdere onderzoekresultaten van twee bedrijven (Witteveen & Bos vs. Fugro) die wèl empirisch onderzoek hebben gedaan. Volgens het Hoogheemraadschap Rijnland (die de opdracht aan Deltaris gaf) zaten er tegenstrijdigheden in de conclusies en wilde HHR daar een oordeel van Deltaris over. Volgens andere aanwezigheden vielen die tegenstrijdigheden overigens nogal mee. De Klankbordgroep vraagt om een exemplaar van het Deltarisonderzoek en om de reactie van BAM daarop.

  • Is de door PZH gepresenteerde randvoorwaarde als zou het project financieel zelfvoorzienend moeten zijn, ook inderdaad zo in de contacten opgenomen? De meningen zijn verdeeld. •
  • Welke onderdelen van het inrichtingsplan vallen volgens de provincie onder de noemer ‘ter heroverweging’ en welke vallen daarbuiten? De klankbordgroep vraagt om een uitsplitsing om zich een beter oordeel over de ernst van de consequenties van de PZH-plannen te kunnen vormen.

Afgesproken wordt dat een aantal relevante stukken en verduidelijkingen met spoed naar de Klankbordgroepleden zullen worden verstuurd en dat er op 15 april een extra bijeenkomst zal plaatsvinden. Daar zal o.a. de reactie van de Klankbordgroep en hun mening over een (concept)vraagstelling naar een nieuw veiligheidsonderzoek dat PZH wil laten uitvoeren, besproken worden. Wordt dus binnenkort vervolgd…

Reacties gesloten.