5 oktober 2011 – Klankbordgroepvergadering

Naar aanleiding van de bezwaren van sommige omwonenden wordt afgesproken dat de provincie nogmaals om tafel gaat met de ontwerpers van het krekenplan om te onderzoeken in hoeverre er tegemoet kan worden gekomen aan die bezwaren. Verder komen diverse lopende zaken aan de orde, zoals de (wijzigingsvoorstellen van de) fysisch-chemische – en de ecologische monitoring van de effecten van de werkzaamheden in de Meeslouwerplas. Door o.a. ziekte, vakantie etc. is het overleg en / of de rapportages daarvan nog niet afgerond, dus wordt volstaan met terugmeldingen en afspraken over de voortgang.

Nieuw is een wijzigingsvoorstel van BAM op het Inrichtingsplan om met name de wijze van grondtransport ook via pijpleidingen mogelijk te maken. De leden van de Klankbordgroep zullen hierover een standpunt formuleren.

Reacties gesloten.