6 juni 2011 – Ledenvergadering Vrienden van Vlietland

De ledenvergadering 2011 is ook dit jaar in Buurthuis Vlietwijk in Voorschoten gehouden, naast het voltallige bestuur waren helaas maar twee leden aanwezig. De voorzitter en de vertegenwoordiger in de Klankbordgroep werden herkozen en ook het lid van de kascommissie is herbenoemd.

Het was weer een druk verenigingsjaar. Er is veel werk verricht in de Klankbordgroep Herinrichting Meeslouwerplas waarin naast de Vrienden ook de vissers, RecreatieCentrum Vlietland en Vogelwerkgroep Vlietland zitting hebben. Met name het monitoringsysteem bij de verontdieping van de Meeslouwerplas en de geluidsschermen langs Vlietland zijn daar onderwerp van gesprek. Verder hebben bestuursleden Ton en Sonja en Johan van Workum, voorzitter van het Platform Duurzaam Leidschendam-Voorburg, een gesprek gehad met Bart Carpentier Alting van RecreatieCentrum Vlietland over de stand van zaken na ons verlies bij de Raad van State. Carpentier Alting wil graag in gesprek met de Vrienden, hij zegt een goede inpassing in het groen belangrijk te vinden. Het bestuur wil niet bij elke vergunningsaanvraag de confrontatie aangaan. De ledenvergadering ondersteunt het bestuur in de lijn het gesprek te blijven voeren tijdens het vervolg. De Vrienden hebben een zienswijze ingediend op het Ontwerp Bestemmingsplan Landelijk Gebied 2011 van de gemeente Leidschendam-Voorburg, naar onze mening kent het plan een grote disbalans tussen vaagheid en concretisering. Aangezien de vereniging financieel stabiel en gezond is stelt de vergadering de contributie voor 2011 op € 0,-. Ook verleent de ledenvergadering het bestuur decharge inzake het gevoerde beleid en de financiën. Voorzitter Ed sluit onder dank de vergadering.

Reacties gesloten.