7 februari 2012 – Geluidswerende voorzieningen komen er!

Op een -ook door burgers- zeer drukbezochte raadsvergadering, maakte het rond middernacht genomen raadbesluit geluidwerende voorzieningen tussen de A4 en Vlietland + Vogelplas de Starrevaart alsnog mogelijk.

Het werd de afgelopen weken steeds duidelijker dat veel fracties het eerdere standpunt van B&W (geen adequate geluidwerende maatregelen mogelijk maken) niet onderschreven. In het langdurige traject van inspraak en besluitvorming kwam het college vervolgens steeds meer tegemoet aan de wensen van de verschillende belangenpartijen, waaronder de Vrienden van Vlietland.

Op de raadsvergadering werd nog een motie ingediend door de VVD, PvdA en D66, waarin het college wordt opgedragen om op korte termijn met één integraal plan hiervoor te komen, dit in overleg met de betrokken partijen te doen, een procedure omgevingsvergunning te volgen en de Commissie Openbaar Gebied hierin mee te nemen. Deze motie werd gesteund door de voornoemde partijen en het CDA, zodat hij werd aangenomen.

De wethouder ruimtelijke ordening, Heleen Mijdam, liet in reactie hierop weten de motie te zullen uitvoeren en zich in te zullen zetten om de beoogde geluidwerende voorzieningen -in goed overleg met de direct betrokkenen- zo spoedig mogelijk gerealiseerd te krijgen. Al met al dus een geweldig resultaat!

Reacties gesloten.