8 december 2011 – Klankbordgroep over geluidsschermen

Deze (extra) vergadering van de kernleden betreft (naast lopende zaken) vooral de kwestie van de geluidwerende voorzieningen (geluidsschermen) langs de A4 in Vlietland en de Vogelplas Starrevaart. Enkele dagen eerder is de “Zienswijzennota Bestemmingsplan Landelijk Gebied” van de gemeente Leidschendam-Voorburg ontvangen, waaruit blijkt dat de zienswijze van de Klankbordgroep niet ontvankelijk is verklaard: er zou geen sprake zijn van een ‘natuurlijk persoon’ of van een ‘rechtspersoon’. De klankbordgroepleden zijn van mening dat dit wel degelijk het geval is en zullen bezwaar aantekenen tegen deze beslissing.

Gesproken wordt over activiteiten om met name de gemeenteraadleden te overtuigen van de gemiste kans die het standpunt van B&W ter zake de geluidwerende voorzieningen betekent: in het kader van de verontdieping van de Meeslouwerplas biedt de provincie aan op haar kosten en onder haar beheer maatregelen uit te voeren die de zicht- en geluidsoverlast van de A4 voor de recreanten stevig verminderen, maar B&W maken het onmogelijk om dit uit te voeren.

Reacties gesloten.