15 juli 2018 – HELP MEE AAN EEN GELUIDSLUW VLIETLAND!

Wij, de Vereniging Vrienden van Vlietland, de Vogelwerkgroep Vlietland, de Werkgroep Milieubeheer Leiden en Beheerscommissie Vogelplas Starrevaart zetten ons al jarenlang in om de provincie Zuid-Holland (PZH) en BAM Infra Nederland B.V. (BAM) aan de gemaakte afspraken om een geluidswering aan te leggen tussen de A4 en recreatiegebied Vlietland / Vogelplas, te houden. Wij stuiten daarbij echter steeds opnieuw op een muur van onwil en starten daarom een crowdfunding-actie voor juridische ondersteuning!

Want de muur van onwil geldt helaas niet alleen voor ons. Ook de toenemende protesten van recreanten, natuurliefhebbers en inmiddels hele woonwijken in Voorschoten tegen het steeds maar toenemende verkeerslawaai, halen niets uit. Net als de unaniem aangenomen moties over dat onderwerp van de gemeenteraden van Leidschendam-Voorburg en Voorschoten. PZH en BAM lijken vastbesloten om hun toezeggingen en beloften aan de burgers in dit gebied niet na te komen, ook al zijn zij juridische verplichtingen aangegaan.

Dat kan zo niet doorgaan, vinden wij: AFSPRAAK IS AFSPRAAK EN EEN CONTRACT MOET WORDEN NAGEKOMEN!

Wij zien geen andere mogelijkheid meer dan om een juridisch traject in te slaan, teneinde de PZH en BAM tot nakoming te dwingen. Er zijn immers al in 2009 harde, in een contract vastgelegde afspraken gemaakt om (binnen vier jaar!) geluidwerende voorzieningen aan te leggen!

In deze overeenkomst zijn drie partijen vertegenwoordigd: BAM, PZH én -via een zogenaamd ‘derdenbeding’-  de Vereniging Vrienden van Vlietland en Vogelwerkgroep Vlietland. Daarmee werden deze organisaties partij in de overeenkomst en kan deze niet gewijzigd worden zonder instemming van de ‘derden’.

Toch blijken PZH en BAM in maart 2018 in het geheim een zogenaamd ‘Addendum’ op die overeenkomst afgesloten te hebben, waarin de contractuele verplichting tot het realiseren van de afgesproken geluidswering, werd opgeheven. Een onrechtmatig onderonsje van PZH en BAM, waarbij de ‘derden’ niet werden betrokken of zelfs maar op de hoogte gesteld! Wij moesten via een WOB-procedure de tekst van deze aanpassing in het contract opvragen.

DE OVEREENKOMST KAN ECHTER ALLEEN MET INSTEMMING VAN DE ‘DERDEN’ WORDEN GEWIJZIGD en de door ons geraadpleegde juristen stellen dan ook dat de overeenkomst uit 2009 onverkort geldt, inclusief de verplichting om de daar beschreven geluidswerende voorzieningen aan te leggen. Het ‘addendum’ van maart 2018 is dus GEEN geldige wijziging en moet van tafel.

OM DAT TE BEREIKEN STARTEN DE VRIENDEN VAN VLIETLAND, DE VOGELWERKGROEP VLIETLAND, DE WERKGROEP MILIEUBEHEER LEIDEN EN BEHEERSCOMMISSIE VOGELPLAS STARREVAART EEN JURIDISCH TRAJECT OM HET AANLEGGEN VAN ADEQUATE GELUIDSSCHERMEN LANGS DE A4 ALSNOG AF TE DWINGEN.

EN DAAR IS GELD VOOR NODIG!

Een probleem dus dat opgelost moet worden om ons doel te bereiken. De twee groeperingen die als ‘derden’ juridisch partij zijn en het willen en kunnen opnemen tegen deze onverkwikkelijke gang van zaken, zijn immers geen vermogende organisaties. Het zijn groeperingen die op de inzet van vrijwilligers en de bescheiden financiële bijdragen van haar leden drijven. De beschikbare kasinhoud is daarom bij lange na niet voldoende voor de juridische bijstand die nu nodig is om ons recht te kunnen halen en het A4-lawaai terug te kunnen dringen.

SAMEN MET JULLIE KUNNEN WE ECHTER WÉL EEN VUIST MAKEN NAAR PZH EN BAM: VIA CROWDFUNDING MOET HET MOGELIJK ZIJN VOLDOENDE FINANCIELE MIDDELEN TE ORGANISEREN OM ONS RECHT TE KUNNEN HALEN EN ONS DOEL TE BEREIKEN.

WE GELOVEN NAMELIJK OPRECHT DAT WE MET VELEN ZIJN IN ONS STREVEN NAAR EEN RUSTIG, GELUIDSLUW VLIETLAND EN OMGEVING.

EN WE GELOVEN ÓÓK DAT VELEN ONDER JULLIE DAAR IETS AAN WILLEN BIJDRAGEN!

Een mooi voorbeeld daarvan is Adri de Groot van de welbekende Vogeldagboeken!

Help dus mee en doneer hier online je bijdrage of maak een bedrag(je) over op rekeningnummer NL68 INGB 0004 6896 19 t.n.v. Vereniging Vrienden van Vlietland, onder vermelding van “Geluidswering”.

Tot slot:

Om een grote groep medestanders te kunnen bereiken, vragen we je om dit bericht zoveel mogelijk te delen: stuur het door aan je vrienden, buren, familie en bekenden en geef het een plaats op Facebook et cetera.

ZEGT HET VOORT AAN IEDEREEN WAARVAN JE VERMOEDT DAT HIJ OF ZIJ  OOK GRAAG IN EEN GELUIDSLUWE OMGEVING WOONT EN RECREËERT, STUUR ONZE ACTIE HIER DOOR!

Wil je meer weten over de geschiedenis van deze kwestie en ben je geïnteresseerd in meer details? Op deze website vind je alle berichten én alle officiële brieven, inspreekteksten en persberichten.

Reacties gesloten.