Huishoudelijk reglement

Het huishoudelijk reglement is door de leden goedgekeurd tijdens de oprichtingsvergadering van 17 januari 2005

Artikel 1.
Het bestuur is bevoegd tot het aantrekken van personen en/of het instellen van commissies en deze tijdelijk te belasten met bijzondere opdrachten.

Artikel 2.
De vereniging onderscheidt de volgende categorieën leden:
a. Gewone leden
Gewone leden van de vereniging zijn zij, die zich daartoe bij het bestuur hebben aangemeld en als zodanig door het bestuur zijn toegelaten.
b. Buitengewone leden
Buitengewone leden zijn zij die het doel van de vereniging onderschrijven en de vereniging behulpzaam zijn bij het bereiken van het doel, zoals gesteld in artikel 2 van de statuten en als zodanig door het bestuur zijn toegelaten.
c. Donateurs
Donateurs kunnen zijn verenigingen, andere rechtspersonen dan wel soortgelijke organisaties en natuurlijke personen, die jaarlijks, dan wel éénmalig, aan de vereniging (een) bijdrage(n) schenken.

Artikel 3.
Door het lidmaatschap van de vereniging verplichten alle leden zich naar goed vermogen het doel van de vereniging na te streven en aan de middelen tot bevordering van dit doel mee te werken.

Artikel 4.
Het bestuur streeft ernaar te bestaan uit vier leden.
De voorzitter leidt de vergaderingen en draagt zorg dat de genomen besluiten worden uitgevoerd. Bij tijdelijke ontstentenis van de voorzitter treedt één van de andere bestuursleden op als plaatsvervanger. Hiertoe wijzen de overige bestuursleden een plaatsvervangende voorzitter aan.

Artikel 5.
De secretaris voert de correspondentie en ziet toe op de notulering van de vergaderingen. Hij is voorts belast met de ledenadministratie, de correspondentie, het opstellen van het jaarverslag en het beheer van het archief.

Artikel 6.
De penningmeester is belast met het innen van de contributies en het doen van betalingen. Hij voert het beheer over de geldmiddelen en houdt boek van de inkomsten en uitgaven. Hij voert correspondentie verband houdende met het financieel beheer. Hij is persoonlijk verantwoordelijk voor alle onder zijn beheer zijnde gelden van de vereniging, behalve voor de gelden welke zijn gestort bij de bank.

Artikel 7.
Indien een lid van het bestuur naar oordeel van het bestuur in ernstige mate handelt in strijd met de statuten, het huishoudelijk reglement en/of de belangen van de vereniging, is het bestuur bevoegd dit lid in zijn functie te schorsen. Het besluit tot schorsing van een bestuurslid dient te worden genomen met tenminste twee derde van het aantal stemmen (het betrokken bestuurslid niet meegerekend).
Het besluit wordt onmiddellijk schriftelijk, eventueel per aangetekend schrijven, aan het bestuurslid medegedeeld. Indien een lid van het bestuur is geschorst, is beroep mogelijk op de algemene ledenvergadering.

Artikel 8.
Wijzigen van dit reglement kan alleen geschieden in een algemene vergadering, indien de desbetreffende voorstellen in de oproepingsbrief zijn vermeld.
Een zodanige oproepingsbrief moet tenminste 2 weken voor deze vergadering aan de leden worden toegezonden.

Artikel 9.
In gevallen van geschil omtrent de uitleg van de bepalingen van dit reglement en in gevallen, waarin dit reglement niet voorziet, beslist het bestuur.

Reacties gesloten.