15 december 2022 – Persbericht Ondemocratische besluitvorming over Vlietland?

Vandaag heeft de vereniging Vrienden van Vlietland het volgende persbericht verzonden:

Ondanks herhaalde toezeggingen van wethouder Bianca Bremer om een participatietraject te organiseren op het zeer omstreden Ontwerpbestemmingsplan over woningbouw in Vlietland, komt er toch geen inspraak.

Hiermee heeft de wethouder, na vragen van meerdere Raadsleden hierover tijdens de voorlichtingsbijeenkomst op 23 september jl., de gemeenteraad onjuist geïnformeerd. Ook de verschillende organisaties die op de toezeggingen rekenden, komen bedrogen uit.
Volgens het college is er op het besluitvormingstraject Ontwerpbestemmingsplan geen participatie mogelijk. Als argument voor die bewering wordt het huidige bestemmingsplan uit 2005 genoemd, waar toestemming voor de bouw van 222 recreatiewoningen uit voortvloeit. “De participatie kan daarom niet meer gaan over de vraag of er recreatiewoningen komen (…)” aldus de wethouder.

“De gewenste participatie gáát helemaal niet over die vraag!” reageert Ed Krijgsman, voorzitter van de vereniging Vrienden van Vlietland. “Er zijn inmiddels tientallen voorstellen gedaan door burger(organisaties) om de bouwplannen te borgen in een groener, duurzamer en eigentijdser kader dan in het Ontwerpbestemmingsplan. En dát plan wijkt sterk af van dat uit 2005: andere bouwlocaties, ieder huis op een eigen kavel, eilanden die kunstmatig gecreëerd moeten worden en land dat vervangen wordt door water, een gebied met natuurwaarden dat gesloopt moet worden etc. etc. Dat is állemaal in strijd met het plan uit 2005 dus moet er een geheel nieuw bestemmingsplan in procedure worden genomen. Uiteraard mét alle stappen in het democratische proces. Burgerparticipatie en een wethouder die haar toezeggingen nakomt, horen daar gewoon bij.”
Nu opeens beweert de wethouder dat die toezeggingen het toekomstige ‘inrichtingsplan’ betroffen, maar ook dat klopt niet. De volksvertegenwoordigers vroegen expliciet naar de inspraakmogelijkheden tijdens de procedure van het Ontwerpbestemmingsplan. En de wethouder benoemt bij haar antwoorden die bestemmingsplanroute zelf óók expliciet. Luid, duidelijk en bij herhaling. Beluister de laatste minuten van het videoverslag maar, dat is o.a. te vinden op de website van de Vrienden.”

Volgens bestuurslid Sonja Noot, lijkt het er meer op dat het college andere motieven heeft om participatie buiten de deur te willen houden. “De gemeente zit met een dubbele pet in dit dossier: ze hebben zich al in de zomer van 2021 juridisch verbonden aan de ontwikkelaars” vertelt Sonja. “Ze ging toen akkoord met een inspanningsverplichting aan Recreatiecentrum Vlietland en ontwikkelaar Dutch Lake Residence om een zo vlot mogelijk politiek en ambtelijk proces te bevorderen ten behoeve van de ontwikkelaars. Een jaar vóór de bevolking het Ontwerpbestemmingsplan kon inzien en zonder de Raad hierover te informeren. Die werd pas vorige week op de hoogte gesteld van de overeenkomst.

Het college zit dus in een moeilijk parket. Burgerprotesten en een kritische gemeenteraad kan het gemeentebestuur nu slecht gebruiken, omdat dat vertraging en aanpassingsvoorstellen kan betekenen. En dat staat haaks op de aangegane juridische verplichtingen.

Het college maakt dat ook zelf duidelijk in de Raadsbrief die zij op 6 december jl. aan de Raad stuurde. De aangegane verplichting met de ontwikkelaar wordt daar als argument gebruikt om niet in te stemmen met tegenvoorstellen namens de 17.000 verontruste burgers. “Het niet vaststellen van het Ontwerpbestemmingsplan kan gezien worden als een toerekenbare tekortkoming van het college en schadeplichtigheid door de gemeente” aldus B&W aan de Raad.

Ed Krijgsman: “Hoezo democratie? Eerst de wettelijke speelruimte van de volksvertegenwoordigers negeren en frustreren door voortijdig en in stilte bindende contracten aan te gaan (ten behoeve van projectontwikkelaars en niet ten behoeve van de bevolking!) en vervolgens die contracten gebruiken om druk uit te oefenen op de Raadsleden?
Horen onze volksvertegenwoordigers geen onafhankelijke, goed afgewogen besluiten te kunnen nemen? ‘Zonder last en ruggespraak’ zoals dat zo mooi heet? Je zou er cynisch van worden, zeker nu óók nog alle betrokken burgers en hun organisaties buitenspel worden gezet in de besluitvorming. Participatie op dit omstreden dossier nádat het onherroepelijk is vastgesteld?”

“Dit college gedraagt zich als 19e eeuwse regenten en lijkt geen verplichtingen te voelen naar al die burgers en hun goeddoordachte voorstellen” zo besluit Sonja Noot. “Onze hoop is nu gevestigd op onze gekozen volksvertegenwoordigers. Zij hebben in onze democratie wettelijk het laatste woord, niet het college of de projectontwikkelaars. Wij hopen dat onze Raadsleden de ruimte en het respect opeisen om hun bij wet vastgelegde taak naar behoren uit te kunnen voeren!”

Reacties gesloten.